Görevler

Personel Genel Müdürlüğünün görevleri; 2992 Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 18 inci maddesinde aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.
 
a) Bakanlık ile adli ve idari yargı teşkilatının insan kaynakları politikası ve planmasıyla ilgili çalışmaları yürütmek ve bu kapsamda alınan kararları uygulamak,

b) Hâkim ve savcı adaylarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

c) Hâkim ve savcıların Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarına, uluslararası kuruluş ve mahkemelere atama veya görevlendirme işlemleri ile bunların eğitim amacıyla yurtdışında görevlendirilme işlemlerini yürütmek,

d) Hâkim ve savcı sınıfı dışındaki personelin Bakanlık merkez ve taşra teşkilatına atama ve görevlendirme işlemlerini yürütmek,

e) Atama ve diğer işlemleri Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce yapılan personel hariç olmak üzere;
1-Atamaları doğrudan Bakanlıkça yapılan personelin her türlü özlük işlemlerini yapmak,
2-Bakanlık onayına tabi adalet komisyonu kararlarından personele ilişkin olanları incelemek ve buna ilişkin işlemleri yürütmek,

f) Uygulamalarla ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklıklar ile ilgili konularda gerekli inceleme ve araştırmaları yaparak alınması gereken kanuni ve idari tedbirler konusunda Bakanlığa ayrıntılı ve müşahhas tekliflerde bulunmak,

g) Görev alanlarına giren konularda tüzük tasarıları ile yönetmelikleri hazırlamak ve takip etmek,

h) Yargı yetkisinin kullanılma alanına girmeyen konularda görüş bildirmek ve genelge düzenlemek,

ı) Bakanlık birimleri ile diğer bakanlıkların ve kamu kuruluşlarının soruları hakkında görüş bildirmek ve gerektiğinde bu konulardaki toplantılara katılmak,

i) Yasama organının isteği üzerine, kanun tasarı ve teklifleri dışında kalan konular hakkında yazılı ve sözlü görüş bildirmek,

j) Bakanlık aleyhine açılan idari davalarla ilgili işlemleri düzenlemek ve izlemek,

k) Adli ve idari yargı teşkilatının mevzuat hükümleri dairesinde kuruluş ve işleyişini düzenlemek,

l) Kanunlarda gösterilen ve Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.