19.02.2019 Tarihli Adli Yargı İkinci Sınavına Ait Sınav Yönergesi

19.02.2019 TARİHLİ ADLİ YARGI YAZILI İKİNCİ SINAVINA AİT SINAV YÖNERGESİ
 
1. Bu Yönerge, 9 Temmuz 2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Geçici 7. fıkrasında “Bu kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce adli veya idari yargıda hakim ve savcı adaylığına atananlardan meslek öncesi eğitimlerini tamamlayan adayların yazılı ve sözlü sınavları, Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanı, Ceza İşleri, Hukuk ve Mevzuat ile Personel Genel Müdürleri ve Eğitim Dairesi Başkanından oluşan sınav kurulu tarafından yapılır. Sözlü sınavda Kurula; Adalet Bakanının uygun gördüğü kurul üyesi başkanlık eder”, 8. fıkrasında “Yedinci fıkra uyarınca yapılacak yazılı ve sözlü sınavlarla ilgili iş ve işlemler Bakanlık Personel Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür” hükümleri gereğince 03.12.2018 tarihli Sınav Kurulu Kararı ile 25 Ekim – 25 Aralık 2018 tarihleri arasında son dönem eğitimlerini alan adli yargı hakim ve savcı adaylarının 15-16 Ocak 2019 tarihinde yapılacak olan birinci yazılı sınavı ile 19 Şubat 2019 tarihinde yapılacak olan ikinci yazılı sınavın sorularını hazırlamak ve sonucunu değerlendirmek üzere oluşturulan Yazılı Sınav Kurulu tarafından yapılacak, 22. DÖNEM ADLİ YARGI HAKİM VE SAVCI ADAYLARININ eğitim sonu YAZILI İKİNCİ SINAVINA ilişkin olarak hazırlanmıştır.

2. Hakim ve Savcı Eğitim Merkezi binasında yapılacak olan sınavın süresi 4 saattir. Adaylar, saat 9.30’da sınav salonlarına alınacak, saat 09.45’ten itibaren sınav yönergesi okunacak ve sınav kitapçıkları dağıtılacaktır. Sınav, saat 10.00’da başlatılacak ve 14.00’da sona erecektir. Sınava ait cevap anahtarı, sınav sonrasında bina giriş katında uygun mahallerde asılarak ilan edilecektir.

3. Sınavın başlamasından itibaren ilk yarım saat içinde gelenler sınav salonuna alınacak, daha sonra gelenler sınav salonuna alınmayacak ve sınava katılmamış sayılacaklardır. Sınav başladıktan sonraki ilk yarım saat ve son yarım saat içinde, zaruret olmadıkça sınav salonunun terk edilmesine izin verilmeyecektir.

4. Sınav, meslek öncesi eğitimi süresince adaylara ders olarak anlatılan konuları kapsamaktadır. Sorular ve soru adedi, ders olarak anlatılan konulardan öğretim görevlileri tarafından hazırlanan ve önerilenler arasından klasik usule göre Yazılı Sınav Kurulumuzca belirlenmiştir.

5. Soru kitapçıklarında 20 soru bulunmakta olup, Hakim adayları için 9 soru hukuk, 9 soru ceza ve 2 soru genel ders konuları arasından; Savcı adayları için 18 soru savcılık ve ceza hukuku, 2 soru ise genel ders konuları arasından belirlenmiştir.

6. Sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Her bir sorunun doğru cevabı toplam 5 puan değerindedir. Soruların puan değerleri karşılarında gösterilmiştir. Kısmi doğru cevaplara, Yazılı Sınav Kurulumuzca cevap anahtarı çerçevesinde puan takdir edilebilecektir. Sınav sonuç notunun belirlenmesinde, 0,5 ve daha büyük kesirler bir sonraki tam sayıya tamamlanacaktır. Yanlış cevapların, diğer sorulara verilen doğru cevapların puanları üzerinde bir etkisi olmayacaktır.

7. Sınavda, 70 puandan daha düşük puan alanlar ile sınavı geçersiz sayılanlar ve sınava mazeretsiz olarak katılmayanlar “başarısız” kabul edileceklerdir.

8. Cep telefonları sınav süresince kapalı konumda bulundurulacak, sınav gözetmenince belirtilen yere bırakılacak ve sınav sonuçlanıp salon terk edilinceye kadar açılmayacaktır.

9. Sorular, kitapçık halinde dağıtılacaktır. Her bir sorunun cevabı için yeteri kadar boşluk bırakılacaktır. Bununla birlikte boş bırakılan alanın yetmemesi halinde, cevabın devamının nerede olduğu işaret edilmek suretiyle, kitapçığın boş olan arka sayfaları kullanılabilecektir.

10. Cevaplar için Yazılı Sınav Kurulu tarafından verilen tükenmez kalem kullanılacaktır. Hatalı cevapların üzeri çizilerek düzeltilmesi yeterli olup, cevapların anlaşılır ve okunaklı yazılmasına özen gösterilecektir. Okunamayan yazılar değerlendirmeye alınmayacaktır.

11. Kitapçıktaki olay sorularına cevap verilirken, sorunun kapsamı da dikkate alınarak, genel açıklamalar ile yetinilmeyip, hukuksal nitelendirmenin olaya uygulanması gerektiği unutulmamalıdır.

12. ADAYLARIN SINAV ESNASINDA DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR;
a) Sınav salonunda, üzerinde ad ve soyadınız ile sicil numaranızın yazılı bulunduğu size tahsis edilen masaya oturunuz.

b) Resmi kimlik belgenizi, sınav gözetmenlerinin görebileceği şekilde, bulunduğunuz masanın üzerine koyarak, sınav süresince bulundurunuz.

c) Sınav kitapçıkları dağıtıldığında, vakit geçirmeksizin, kitapçıkların ön yüzünde bulunan ilgili yerlere ad ve soyadınız ile sicil numaranızı yazıp imzalayınız.

d) Sınav sonunda, kitapçığın kimlik bilgilerinizin olduğu bölümünü katlayıp, sınav salonunda hazır bulundurulacak tel zımba ile kapatarak, sınav gözetmenine teslim ediniz.

e) Sınav kitapçığını teslim ettikten sonra, sınava katıldığınızı belgeleyen imza çizelgesini imzalamayı unutmayınız.

f) Sınav sırasında gerekçeli fiziki kanun bulundurmak serbest olup, fiziki veya sanal ortamda, açıklamalı-içtihatlı, açıklamalı, şerhli, notlu vb. ya da üzerine not düşülmüş kitaplar, kitapçık haline getirilmiş fotokopi veya benzeri evrak ile bu amaca hizmet eden elektronik araçların bulundurulması, bir adayın diğer adaya ait fiziki kanunu kullanması yasaktır.

13. SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI HALLER:

a) Yazılı Sınav Kurulu başkanının ya da başkan adına salonda hazır bulunan kurul üyeleri ile gözetmenin izni olmadan sınav salonunu terk edenler,

b) Sınavda kopya çekenler, verenler veya bunlara teşebbüs edenler, (bu Yönerge’nin 12/f maddesinde yazılı hususlara aykırı davrananlar da kopya çekmeye teşebbüs etmiş sayılacaklardır)

c) Sınav kitapçıklarına, mahsus alanları dışında kimliğini belirtici yazı ya da işaret koyanlar,

d) Kendi yerine başkasının sınava girmesini sağlayanlar,

e) Sınav düzenine ve kurallarına aykırı davranışta bulunanlar (sınav salonunun düzen ve intizamını, huzurunu bozanlar ile kurallara aykırı davranışlarda bulunanlar) hakkında tutanak düzenlenir ve bu kişilerin sınavları geçersiz sayılır.

          Tüm Hâkim ve Savcı adaylarımıza, sınavda ve meslek hayatlarında başarılar dileriz.
                                                                                                                Yazılı Sınav Kurulu