Görevler

Personel Genel Müdürlüğünün görevleri; 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.
 
MADDE 46 – (1) Personel Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:
a) Hâkim ve savcıların, Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarına, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile uluslararası kuruluş ve mahkemelere atanma veya görevlendirilme işlemlerini yapmak.
b) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapan hâkim ve savcıların eğitim, çalışma ziyareti veya benzeri amaçlarla yurtiçinde görevlendirme işlemleri ile izin işlemlerini yerine getirmek.
c) Hâkim ve savcıların, eğitim, çalışma ziyareti veya benzeri amaçlarla yurtdışında görevlendirilmesi işlemlerini yapmak.
ç) Adlî ve idarî yargı hâkim ve savcı adaylığına ilişkin; sınav, mülâkat, adaylığa atama, geçici görevlendirme, nakil, izin, göreve son verme gibi özlük işlemleri ile staj plan ve programlarına ilişkin işlemleri yapmak.
d) Doğrudan veya adalet komisyonlarının teklifi üzerine Bakanlıkça ataması yapılan adli ve idari yargı personeli ile diğer personelin; atanması, başka kurumlara görevlendirilmesi, komisyonlararası nakli veya görevlendirilmesi, görevde yükselme veya unvan değişikliği ile komisyonlarca yürütülenler dışındaki özlük işlemlerini yerine getirmek ve Bakanlık onayına tabi komisyon kararlarına ilişkin görevleri yapmak.
e) Mahkemelerin kurulmasına, kaldırılmasına ve yargı alanlarının değiştirilmesine ilişkin işlemleri yürütmek.
f) Bakanlığın personel politikası ve planlaması ile personel sisteminin geliştirilmesi ve performans ölçütlerinin oluşturulması konusunda çalışmalar yapmak ve tekliflerde bulunmak,
g) Bakanlık personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek,
ğ) Adliyelerde görev alan pedagog, psikolog ve sosyal çalışmacı gibi uzmanların görev, yetki ve sorumlulukları ile Cumhuriyet başsavcılığı veya mahkemelerde görevlendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek.
h) (Mülga:RG-10/1/2019-30651-CK-27/13 md.)
ı) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.