29 Aralık 2019 Tarihinde ÖSYM tarafından Yapılacak Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı, İdari Yargı Hâkim Adaylığı, Avukatlıktan Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavlarına İlişkin EK İLAN

EK İLAN
ADALET BAKANLIĞINDAN

 
       29 Aralık 2019 tarihinde yapılacak olan Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı, Avukatlar İçin Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı ve İdari Yargı Hâkim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavları ile ilgili ilan 16 Eylül 2019 tarihinde, ek ilan ise 27 Eylül 2019 tarihinde www.pgm.adalet.gov.tr internet adresinde yayımlanmıştır.
    24 Ekim 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7188 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunun bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır.
        Yapılan yasal değişiklikler nedeniyle;

       16 Eylül 2019 tarihinde www.pgm.adalet.gov.tr internet adresinde yayımlanan ilanın “Başvuru Koşulları” başlıklı ( C ) maddesinin ( c ) bendinin ikinci paragrafı,
İdarî yargı adayları için; Hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'de hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, hukuk fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak adaylar bakımından, her dönemde alınacak aday sayısının yüzde yirmisini geçmemek üzere, hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak,

       “Sınavın Yapılma Şekli ve Değerlendirilmesi” başlıklı ( J ) maddesinde yer alan Adli Yargı Testi ile Adli Yargı-Avukat Testi Konuları ve aynı maddenin sondan 10 ve 12 nci paragrafı,
Adli Yargı Testi: Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Yargılama Usulü, Ticaret Hukuku, İş Hukuku, İcra ve İflas Hukuku konularıyla ilgili sorulardan oluşur.
Adli Yargı-Avukat Testi: Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Yargılama Usulü, Ticaret Hukuku, İş Hukuku, İcra ve İflas Hukuku konularıyla ilgili sorulardan oluşur.
Buna göre; Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi’nde bulunan 5 konu ile Alan Bilgisi Testinde bulunan 11 konu ( idari yargı sınavının alan bilgisi testi 10 konu ) ayrı birer alt test olarak değerlendirilecektir. Bu 16 alt test ( idari yargı sınavı 15 alt test ) için adayların ham puanları ayrı ayrı hesaplanacaktır. Her alt test için sınava giren adayların ham puanları kullanılarak ortalama ve standart sapma değerleri bulunacaktır. Bulunan ortalama ve standart sapma değerleri kullanılarak her alt test için adayların ham puanları, ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.
İdari Yargı Sınavı değerlendirme işlemlerinde; Alan Bilgisi Testinde bulunan 10 alt test için hesaplanan standart puanların her biri 0,1 ağırlıklandırma katsayısı ile çarpılarak toplanacak, Adli Yargı Sınavı ile Adli Yargı-Avukat Sınavının değerlendirme işlemlerinde ise; Alan Bilgisi Testinde Bulunan 11 alt test için hesaplanan standart puanların her biri 1/11 ağırlıklandırma katsayısı ile çarpılarak toplanacak ve Alan Bilgisi Testi Ağırlıklı Puanı bulunacaktır.
Şeklinde değiştirilmiştir.
      Yukarıda belirtilen değişiklikler haricinde www.pgm.adalet.gov.tr internet adresinde yayımlanan 16 Eylül 2019 tarihli ilan ve bu ilanda değişiklikler içeren 27 Eylül 2019 tarihli ek ilandaki diğer hususlar ile ilgili herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.
 


   
  D U Y U R U L U R