6 Sözleşmeli Çözümleyici Alım İlanı
17.05.2022

.T.C
ADALET BAKANLIĞI
SÖZLEŞMELİ ÇÖZÜMLEYİCİ ALIMI İLANI 

Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” “Sınav şartı” başlıklı ek 2 nci maddesinin 1/c bendi doğrultusunda, 2020-KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak suretiyle, boş bulunan pozisyonun 10 katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 6 çözümleyici pozisyonuna sözleşmeli personel alınacaktır.
 
I. BAŞVURU ŞARTLARI
A- GENEL ŞARTLAR
 
 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 2. a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
  b)  (a) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 3. 2020-KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak,
 4. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinden en az (D) düzeyinde puan almış olmak ya da YDS dışındaki İngilizce dil sınavlarında YDS (D) düzeyine eşdeğer ÖSYM tarafından belirlenen puanları almış olmak. (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM'nin, bu ilânın son başvuru tarihi itibarıyla geçerli olan "Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri" hakkındaki kararı esas alınacaktır.) Ancak, yurt içi veya yurt dışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde yüksek lisans veya doktora yapanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir.
 5. Java programlama dili ile diğer programlama dillerinden en az iki tanesini bildiğini belgelemek, (Mezuniyet transkript belgesi de kabul edilecektir.)
 6. En az 1 yıl Bilgi İşlem Merkezlerinde Programcı olarak çalışmış olmak. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; Çözümleyici, Sistem Programcısı ve Programcı olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK’ya tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi özel kesimde geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınır.)

B- ÖZEL ŞARTLAR
 
 1. İş analizi, süreç modelleme ve kurumsal iş akışları konusunda en az 2 yıl tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelemek,
 2. İş analizi yöntemleri ve teknikleri konusunda en az bir eğitim/kurs/sertifika almış olmak ve bunu belgelemek,
 3. İş süreçlerinin modellenmesi ve analizi için ihtiyaç duyulan şablonlar, formlar ve prosedürler hakkında bilgi sahibi olmak,
 4. Gereksinim çıkarma teknikleri konusunda bilgi sahibi olmak,
 5. Test süreçleri konusunda deneyimli ve test senaryoları üretme, uygulama becerisine sahip olmak,
 6. Kurum uygulamalarının geliştirilmesinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 7. TFS, GitLab ve/veya JIRA vb. proje ve süreç yönetim araçları üzerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 8. Temel SQL bilgisine sahip olmak,
 9. Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında bilgi sahibi olmak,
 10. Yazılım geliştirme süreci genelinde yazılım geliştirme ekipleri ile koordineli çalışarak iş taleplerinin ve fonksiyonel gereksinimlerin karşılanmasına yönelik koordinasyonu sağlayabiliyor olmak,
 11. Paydaşlar ile ilişkileri geliştirme ve zenginleştirme, beklentileri proaktif bir şekilde yönetme ve memnuniyet seviyelerini izleyerek iyileştirme çalışmalarına katkı sağlıyor olabilmek,
 12. İş akışı grafikleri hazırlama bilgisine sahip olmak, MS Visio, Smartdraw, MS Project vb. gibi iş akış yazılımlarını kullanabiliyor olmak,
 13. Takım çalışmasına yatkın olmak, analitik düşünce yapısına sahip olmak,
 14. Nesne yönelimli programlama (OOP) konusunda ve servis yönelimli mimari konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 15. Web teknolojileri (HTML/HTML5, CSS/CSS3, Javascript) konularında bilgi sahibi olmak,
 16. Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak.

Tercihen:
Aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olmak,
 1. Certified Business Analysis Professional (CBAP)
 2. Certification of Capability in Business Analysis (CCBA)
 3. Managing Projects with Microsoft Project (MCP)
 4. Project Management Associate Certificate (PMA)

II. BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER 

Adaylar başvurularını 18.05.2022-02.06.2022 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar kadar e-Devlet üzerinde Adalet Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek olup duyuruda belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.    

Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

-Sisteme yüklenmesi gereken belgeler;
 1. Adayın bilgi ve tecrübe düzeyini gösterir sertifika ve sair belgeler, (Sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Bakanlığımız tarafından doğrulanacaktır.)
 2. Fotoğraflı detaylı özgeçmiş,
 3. Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge,
 4. En az 1 yıl Bilgi İşlem Merkezlerinde programcı olarak çalıştığına dair belge,
 5. Sağlık açısından engeli bulunmadığına dair yazılı beyan (Ek-1),
 6. Güncel programlama dillerinden en az iki tanesine ilişkin belge veya belgeler, (Transkript belgesi de kabul edilecektir.)
 7. Çözümleyici, Sistem Programcısı ve Programcı olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK’ya tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi özel kesimde geçen süreleri gösterir SGK dökümü veya ıslak imza ve kaşe ile onaylanmış çalışma belgesi,
8) Belirtilen bölümler dışındaki bölümlerden veya yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için e-devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı yüklemeleri gerekmektedir.

Belgelerin pdf ya da jpeg formatında yüklenmesi gerekmektedir. 

III. BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI, SÖZLÜ SINAVIN YERİ VE TARİHİ

Başvuru sonuçları ile sözlü sınav yeri ve tarihi  www.adalet.gov.tr internet adresinden ilân edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.


IV. SÖZLÜ SINAV KONULARI
 1. Kurumsal süreç yönetimi,
 2. Gereksinim yönetimi,
 3. Süreç modelleme,
 4. Yazılım geliştirme süreçleri,
 5. Yazılım test süreçleri,
 6. Temel SQL bilgisi,
 7. Ayrıca yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm hususlar,
 8. Zorunlu veya tercihen aranan şartlarla ilgili sözlü sınav esnasında gerektiğinde ilave sorular sorulacak ve uygulamalı testler yapılabilecektir.

V. DİĞER HUSUSLAR
Adaylardan gerekli durumlarda; sisteme yüklenen belgelerin asılları istenilebilecektir.

Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksiklerden adaylar sorumlu olacaktır.

Adaylar, başvuru sonuçlarının açıklanmasından itibaren 5 (Beş) iş günü içinde dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Sınav Kuruluna itiraz edebileceklerdir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İtiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.

Sınavı kazanan her bir adayın güvenlik soruşturması yapılacaktır. (Güvenlik soruşturması neticesinde Değerlendirme Komisyonu tarafından memuriyet veya kamu görevine uygun olmadığı değerlendirilen adaylarla sözleşme imzalanmayacaktır). 

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca sözleşmeli personel, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemeyeceğinden bu durumdaki adayların (4 üncü fıkranın a,b,c bendlerinde belirtilen durumlar hariç) istihdamı yapılmayacaktır.  


VI. BRÜT ÜCRET
Mesleki Tecrübesi    İngilizce Düzeyi        Brüt Aylık Ücreti
5 Yıldan Fazla                        A-B                            11.278,09
                                               C                                10.833,04
                                               D                                10.586,15
3-5 Yıl                                    A-B                            10.437,76
                                              C                                 10.079,00
                                              D                                 9.902,59
1-3 Yıl                                  A-B                              9.525,68
                                             C                                  9.226,34
                                             D                                  9.046,88
0-1 Yıl                                 A-B                              8.151,09
                                            C                                  7.775,54
                                            D                                  7.573,28
İdare tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığının 22.01.2022 tarihli ve 903791 sayılı Genelgesinde belirtilen brüt tavan ücretin 1,9 katına kadar ödeme yapılabilecektir.

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.