Avukat, Destek Personeli (Hizmetli), Diğer Teknik Hizmet Personeli (İstatistikçi), Psikolog ve Sosyal Çalışmacı Pozisyonlarında Çalıştırılmak Üzere Sözleşmeli Personel Alım İlanı

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
BAKANLIK MERKEZ ve MERKEZ ATAMALI TAŞRA TEŞKİLATINDA
AVUKAT, DESTEK PERSONELİ (HİZMETLİ), DİĞER TEKNİK HİZMET PERSONELİ (İSTATİSTİKÇİ), PSİKOLOG ve SOSYAL ÇALIŞMACI
POZİSYONLARINDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” “Sınav şartı” başlıklı Ek 2 nci maddesinin 8 inci fıkrası ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, 2018-KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak kaydıyla, her bir unvan için ayrı ayrı boş bulunan pozisyonun 5 katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile aşağıda belirtilen pozisyonlara personel alımı yapılacaktır.

TEŞKİLAT

POZİSYON

BİRİM

İSTENEN KPSS PUAN TÜRÜ

POZİSYON SAYISI

SÖZLÜYE ÇAĞIRILACAK ADAY SAYISI

ÖĞRENİM

MERKEZ

AVUKAT

HUKUK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KPSSP3

8

40

HUKUK FAKÜLTESİ
MEZUNU

DESTEK PERSONELİ
(HİZMETLİ)

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

KPSSP94, KPSSP93, KPSSP3

37

185

EN AZ LİSE
MEZUNU

TAŞRA

DİĞER TEKNİK HİZMET PERSONELİ
(İSTATİSTİKÇİ)

ANKARA PERSONEL EĞİTİM MERKEZİ

KPSSP3

2

10

İSTATİSTİK (LİSANS)
MEZUNU

RİZE PERSONEL EĞİTİM MERKEZİ

1

5

DESTEK PERSONELİ
(HİZMETLİ)

ANKARA PERSONEL EĞİTİM MERKEZİ

KPSSP94, KPSSP93, KPSSP3

25

125

EN AZ LİSE
MEZUNU

RİZE PERSONEL EĞİTİM MERKEZİ

20

100

TAŞRA

PSİKOLOG

AİLE, ÇOCUK VE ÇOCUK AĞIR CEZA MAHKEMELERİ, ANKARA VE RİZE PERSONEL EĞİTİM MERKEZİ

KPSSP3

98

490

PSİKOLOJİ (LİSANS)
MEZUNU

SOSYAL ÇALIŞMACI

85

425

SOSYAL HİZMET
VEYA SOSYAL HİZMETLER
(LİSANS)
MEZUNU

TOPLAM

276

1380

 

 

KPSS puanı ile sözlü sınavda alınan puanın aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılması suretiyle ilân edilen pozisyon sayısı kadar alım yapılacaktır.

 

I) Genel Şartlar:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,
c) Lisans mezunları için 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3, önlisans mezunları için 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2018 Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almış olmak.
 
II) Özel Şartlar:
A- Avukat:
a) Hukuk fakültesinden ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla avukatlık ruhsatına sahip olmak.

B- Destek Personeli (Hizmetli):
En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

C- Psikolog:
Psikoloji lisans bölümünden mezun olmak.

D- Sosyal Çalışmacı:
Sosyal Hizmet veya Sosyal Hizmetler lisans bölümlerinin birinden mezun olmak.

E- Diğer Teknik Hizmet Personeli (İstatistikçi)
İstatistik lisans bölümünden mezun olmak.

III) Başvuruda İstenecek Belgeler:
1-Başvuru Formu (Bu ilânda belirtilen pozisyonlara yapılan başvurular için sadece ekte yer alan formlar kullanılacaktır, bunun dışında kullanılan başvuru formları kabul edilmeyecektir.)
2- Bitirdiği okul diploması ya da okul çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti, (Belgenin aslının ibraz edilmesi halinde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır.)
3- 2018-KPSS sonuç belgesi,
4- Güvenlik Soruşturması Formu (Formun UYARI bölümünde belirtilen hususlara uygun olarak doldurulması, 3 adet hazırlanması, bilgisayar ile doldurulması, fotoğraf yapıştırılması, ilgili bölümün imzalanması ve bu form dışında başka form kullanılmaması gerekmektedir.)
5- Fotoğraflı özgeçmiş (El yazısıyla hazırlanmış ve imzalanmış),
6- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-Devlet'ten barkodlu belge oluşturularak alınabilir),
7- Sağlık açısından engeli bulunmadığına dair yazılı beyan,
Ayrıca;
Avukat pozisyonuna başvuranlar için; Avukatlık ruhsatının baro veya noterden onaylı örneği,

IV) Başvuru Yeri, Şekli ve Tarihi:
Başvurular 05/07/2019 tarihinde başlayıp, 19/07/2019 tarihi mesai saati bitiminde sona erecektir.
Başvuruların Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilât Şube Müdürlüğü Bakanlıklar/ANKARA adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılacaktır. (Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin ve başka başvuru formu kullananların başvuruları kabul edilmeyecektir.)

 

Adaylar; bu ilânda belirtilen unvan ve yerlerden sadece birine başvuru yapabileceklerdir. Birden fazla tercihte bulunanlar ile birden fazla unvana başvuru yapanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
Psikolog ve sosyal çalışmacı pozisyonlarına başvuru yaparak sözlü sınavda başarılı olan adaylardan ekli listede belirtilen mahaller için ayrıca tercih alınacaktır.
Destek personeli (hizmetli) ve diğer teknik hizmet personeli (istatistikçi) pozisyonlarına başvuru yapacak adaylar başvuru formunda belirtilen yerlerden sadece birini tercih edeceklerdir.
(Örneğin; destek personeli (hizmetli) pozisyonu için başvuru yapacak aday başvuru formunda yer alan Merkez, Ankara Personel Eğitim Merkezi veya Rize Personel Eğitim Merkezi mahallerinden sadece birine başvuru yapabilecektir. Yine destek personeli (hizmetli) pozisyonu için başvuru yapacak olan aday gerekli şartları taşıması halinde dâhi diğer unvanlara (istatistikçi, avukat, psikolog vb.) başvuru yapamayacaktır.)

V) Sözlü Sınav Yeri ve Tarihi:
Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sınav yeri ve tarihi Bakanlığımız internet sitesinde (www.adalet.gov.tr) ilân edilecektir.

VI) Sözlü Sınavın Şekli ve Konuları:
Atama yapılacak pozisyonun gerektirdiği meslekî bilgi 40,
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20,
Genel kültür 20,
Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20,
puan olmak üzere; toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Adayın alınacağı pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; alınacağı pozisyonun gerektirdiği teknik bilgiye ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacaktır.
Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekmektedir.

VII)- Nihai Başarı Listesi ve Sınav Sonuçlarının Duyurulması:
Nihai başarı listesi; adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre yapılacak olup, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilânda belirtilen pozisyon sayısı kadar asıl aday alınmaya hak kazanacaktır.
Sınav sonuçları ve pozisyonlara alınmaya hak kazananlar Bakanlığımız internet sitesinde (www.adalet.gov.tr) ilân edilecektir.
ÖNEMLİ NOT:
Bu sınavın başvurudan işe alınmaya kadar tüm aşamalarında adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar Bakanlığımızın internet sitesinde ilân yoluyla yapılacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

Ekler:
1- Avukat Başvuru Formu
2- Diğer Teknik Hizmet Personeli (İstatistikçi) Başvuru Formu
3- Destek Personeli (Hizmetli) Başvuru Formu
4- Psikolog Başvuru Formu
5- Sosyal Çalışmacı Başvuru Formu
6- Güvenlik Soruşturması Formu
7- Sağlık Beyanı Örneği
8- Psikolog ve Sosyal Çalışmacı Alımı Yapılacak Yerleri Gösterir Liste
9- Ücret Tablosu