Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarına Yapılan Müracaatların Değerlendirme Takvimine İlişkin Duyuru
3.07.2023

Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümlerine göre; 19 Ağustos 2023 Cumartesi günü Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Diyarbakır, Antalya, Trabzon ve Erzurum olmak üzere 8 sınav merkezinde yapılacak olan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına ilişkin olarak;

Bakanlığımızca, 18 Mayıs 2023 tarihinde “Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği” yazılı sınavlarına ilişkin olarak “Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı personeli görevde yükselme sınav ilanı” ile “Bakanlık Merkez ve taşra teşkilatı personeli unvan değişikliği sınavı ilanı” yayımlanmış; 26.05.2023 tarihinde ise “19 Ağustos 2023 tarihinde yapılacak olan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarına ilişkin Ek Duyuru” yayımlanmıştır.

Söz konusu ilanlarda yer verilen sınav takvimleri “07.06.2023 – 23.06.2023 tarihleri arasında sınav başvurularının ilgili sınav kurullarınca değerlendirilmesi” ile “03.07.2023 tarihinde sınava girmeye hak kazananların www.adalet.gov.tr adresinde ilan edilmesi, onaylı listelerin Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesi” şeklinde düzenlenmiştir.

Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin, "Sınav Kurullarının Görevleri" başlıklı 17’nci maddesinin 1’inci fıkrasında yer alan; "Yazılı Sınav Kurulu'nun görevleri; görevde yükselme ve unvan değişikliği yoluyla yapılacak atamalar için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının hangi kurum tarafından yapılacağını ve sınav tarihini belirlemek, yazılı sınav sorularını hazırlamak veya hazırlatmak, yazılı sınavların yapılmasını ve değerlendirilmesini sağlamak, yazılı sınav sonuçlarının ve başarılı olanların duyurulmasını sağlamak, yazılı sınava ilişkin diğer iş ve 2 işlemleri yürütmektir." hükmü uyarınca yukarıda bahsi geçen unvanlara olan başvuru yoğunluğu dikkate alındığında başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları tespiti yönünden değerlendirme sürelerinin sınırlı olması ve bütün başvuruların toplu olarak Bakanlığımız Yazılı Sınav Kurulunca değerlendirilecek olması göz önünde bulundurulduğunda, değerlendirme sürelerinin uzatılmasının bu bakımdan daha sağlıklı olacağı sonucuna varılmıştır.

Bu itibarla daha önceki ilan ve duyurularda yer verilen sınav takvimlerinde 03.07.2023 tarihi için düzenlenen “Sınava girmeye hak kazananların www.adalet.gov.tr adresinde ilan edilmesi, onaylı listenin Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesi”ne ilişkin süre 14.07.2023 olarak değiştirilerek yeniden düzenlenen sınav takvimi aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.

SINAV TAKVİMİ

29.05.2023-31.05.2023 Sınav başvurularının alınması
01.06.2023-02.06.2023 Görevde Yükselme Sınavına İlişkin olarak ilgili adalet komisyonlarınca zabıt kâtipliği ve şoför unvanları için uygulama sınavı yapılması
29.05.2023-06.06.2023 Sınav başvurularının ilgili sınav kurullarınca değerlendirilmesi ve değerlendirme sonrasında listelerin Personel Genel Müdürlüğüne gönderilmesi
14.07.2023 Sınava girmeye hak kazanların www.adalet.gov.tr adresinde ilan edilmesi, onaylı listelerin Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesi
17.07.2023-23.07.2023
       (saat 23.59’a kadar)
Sınav ücretlerinin adaylar tarafından yatırılması ve www.meb.gov.tr adresinden başvuruların yapılması
11.08.2023 Adayların sınav giriş belgelerinin www.meb.gov.tr adresinden yayımlanması
19.08.2023 Saat: 10.00 – Unvan Değişikliği Yazılı Sınavı
Saat: 14.00 – Görevde Yükselme Yazılı Sınavı