Kadrolu Personelin İsteğe Bağlı Nakil Çalışması
3.05.2024

Yazı işleri ve idari işler müdürleri ile 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 114 üncü maddesi gereğince atamaları adalet komisyonlarının teklifi üzerine yapılan zabıt kâtibi, mübaşir, hizmetli, teknisyen, şoför ve benzeri ünvanlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesi kapsamında taşra teşkilatında görev yapan personelin, 2802 sayılı Kanunun 114 üncü maddesi ile Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 22, 22/A ve 22/C maddeleri gereğince isteğe bağlı nakil çalışması yapılacaktır.
Bu itibarla, isteğe bağlı nakil çalışmasına ilişkin taleplerin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi amacıyla dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda açıklanmıştır.

I- BAŞVURU KOŞULLARI:
1. İsteğe bağlı nakil çalışmasına; yazı işleri ve idari işler müdürleri ile 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 114 üncü maddesi gereğince atamaları adalet komisyonlarının teklifi üzerine yapılan zabıt kâtibi, mübaşir, hizmetli, teknisyen, şoför ve benzeri ünvanlarda 657 sayılı Kanunun 4/A maddesi kapsamında taşra teşkilatında görev yapan kadrolu personel başvurabilecektir.
2. Bakanlık merkez teşkilatı, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşları ile başka kurum ve kuruluşlarda geçici görevli olanlar isteğe bağlı nakil talebinde bulunamayacaktır.
3.a. Bu ilan, Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 22, 22/A ve 22/C maddeleri gereğince sadece isteğe bağlı nakil talebinde bulunanlara ilişkin olup, aile birliği, sağlık ve can güvenliği mazeretine dayalı naklen atanma taleplerini kapsamamaktadır.
3.b. 31.08.2024 tarihi itibarıyla; son görev yeri beşinci ve dördüncü bölge olan personel en az iki, üçüncü bölge olan personel en az üç, ikinci bölge olan personel en az dört, birinci bölge olan personel en az beş yıl süreyi tamamlamış olmaları halinde başvuruda bulunabilecektir. Bu sürelerin hesabında askerlikte, açıkta ve aylıksız izinde geçirilen süreler ile hastalık raporlarının üç aydan fazlası dikkate alınmayacaktır. 7433 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarından memur kadrolarına atananlar, sözleşmeli personel pozisyonlarında geçen süreleri de dahil olmak üzere bu maddede belirtilen mahal bölge süresini tamamlamaları halinde başvuru yapabilecektir.
3.c. İstekleri dışında (hizmet gereği atananlar hariç) komisyon içi bir adliyeye naklen atanan  personelimizin hizmet süresi sıfırlanmayacak olup; önceki görev yerindeki hizmet süresi, son görev yerindeki hizmet süresine ilave edilerek lehine olacak şekilde değerlendirilecektir.
3.d. Adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığının kurulup faaliyete geçmesi nedeniyle naklen atanan personelimizin hizmet süresi sıfırlanmayacak olup; önceki görev yerindeki hizmet süresi, son görev yerindeki hizmet süresine ilave edilerek lehine olacak şekilde değerlendirilecektir.
3.e. Bulunduğu görev yerindeki eylemi ile ilgili olarak son iki yıl içerisinde uyarma ve kınama dışında herhangi bir disiplin cezası almamış olanlar başvuruda bulanabilecektir.
4. Hizmet gereği atanan personelden;
4.a. Bu ilanın ''Başvuru Koşulları'' başlıklı 3.a. ve 3.b. maddelerinde belirtilen koşulları taşımakla birlikte Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 29 uncu maddesinde belirtilen üç ve beş yıllık süreleri 31.08.2024 tarihi itibarıyla tamamlamış olanlar,
4.b. Atandığı yerdeki herhangi bir eylemi ile ilgili olarak son üç yıl içerisinde taksirli suçlar dışında paraya çevrilmiş veya ertelenmiş olsa bile hükümlülüğü ile adli ve idari soruşturması veya ceza kovuşturması bulunmayanlar,
4.c. Son üç yıl içerisinde uyarma dışında herhangi bir disiplin cezası almamış olanlar, başvurabilecektir.
5. Nakil çalışması isteğe bağlı olup, talepte bulunmayanlar çalışma kapsamına alınmayacaktır.
6. Personelin eş durumu;           
6.a. Bu ilan kapsamında bulunan ancak ilanda belirtilen şartları taşımaması nedeniyle başvuru yapamayacak eşi olan personel isteğe bağlı nakil talebinde bulunamayacaktır.
6.b. Her iki eşin de bu ilan kapsamında bulunması ve aynı yerde görev yapması halinde, her birinin isteğe bağlı nakil talebinde bulunmaları ve eşlerin her birinin bu ilanda belirtilen şartları ayrı ayrı sağlamaları gerekmektedir. Sistem, puanı düşük olan eşin puanına göre yerleştirme yapacaktır. Atanma talebinde bulunan eşlerin farklı ünvanlarda bulunması halinde, yerleştirilecekleri mahalde her iki ünvanda da ihtiyaç durumu gözetilecektir. Eğer eşlerden birinin tercih ettiği adliyede o ünvanda ihtiyaç yoksa her ikisinin de ataması yapılmayacaktır.
6.c. Aynı mahalde görev yapan eşlerden yalnızca birinin talepte bulunup diğerinin talepte bulunmaması halinde talepte bulunan eş atansa bile yapılan atama işlemi iptal edilecektir.

II- BAŞVURU ŞEKLİ VE ZAMANI:
1.a. Başvurular; 03.05.2024 Cuma günü başlayıp, 10.05.2024 Cuma günü 23:59:59 itibarıyla sona erecektir.
1.b. "I- Başvuru Koşulları" başlıklı bölümün 3.b. maddesi kapsamında belirtilen hizmet süresini dolduranlar;
UYAP Personel Uygulamaları rolünden, “Kişisel İşlemler” sekmesinden “Sadece 657’ye Tabi Personele Ait Atanma Talep Formu” nu doldurmak suretiyle başvurularını yapacaklardır. Bu kapsamda bulunanların sistem haricinde yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.
1.c. "I- Başvuru Koşulları" başlıklı bölümün 3.c. ve 3.d. maddeleri kapsamında bulunan ve  “Sadece 657’ye Tabi Personele Ait Atanma Talep Formu” ekranından başvuruda bulunamayanlar Ek-5’te yer alan "İsteğe Bağlı Nakil Başvuru Formu (3.c.-3.d.)" nu doldurup başvuru süresi içerisinde ilgili komisyona teslim etmek suretiyle başvurularını yapacaklardır.
1.d. Başvurular alındıktan sonra son başvuru tarihine kadar başvuruların iptali ve tercih değişikliği gerçekleştirilebilecek, ancak son başvuru tarihinden itibaren hiçbir aşamada başvuru iptali veya tercih değişikliği kesinlikle kabul edilmeyecektir. Bu itibarla nakil talebinde bulunanların, tercihlerini şahsî ve ailevi durumlarını göz önünde bulundurarak yapmaları gerekmektedir.
2. Bu çalışma kapsamında en fazla 5 tercih yapılabilecektir. Tercihlerin 5'e tamamlanması mecburiyeti bulunmamaktadır. Tercih dışı herhangi bir yere atama yapılmayacaktır.
3. Çalışma kapsamında ataması yapılanların başvuru tarihi sonrasında ortaya çıkan aile birliği, sağlık veya can güvenliği mazeretleri dışında bir sebebe dayalı olarak feragat talebinin kabulü halinde, 2025 yılında yapılacak olan isteğe bağlı nakil çalışması kapsamında başvuruda bulunursa o yıla mahsus olmak üzere toplam hizmet puanından 100 puan düşürülecektir.
4. Tercihlerin Personel Merkezi Nakil Sistemi üzerinden nasıl yapılacağına ilişkin usul ve esasları ekran görüntüleri ile birlikte gösteren başvuru kılavuzu Ek-4’de düzenlenmiştir.

III- MAHALİNDE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER;
Bilindiği üzere UYAP’ta bulunan personel bilgilerinin (daha önce çalıştığı tüm mahaller dahil olmak üzere son çalıştığı birimdeki ayrılış ve başlayış tarihleri, personelin eşinin görev yaptığı kurum ve ünvan bilgileri, geçici görev bilgileri, ünvan bilgileri, ceza bilgileri, hizmet gereği nakil bilgileri, ücretsiz izin ve hastalık raporu bilgileri, askerlik bilgileri ve görevden uzaklaştırma bilgileri vb.) giriş işlemleri adalet komisyonlarının görev ve sorumluluğundadır. Atanma talebinde bulunacak personel tarafından belirtilen bu bilgilerin kontrol edilmesi ve işlenmemiş ya da hatalı işlenmiş bilgiler için adalet komisyonuna başvurulması gerekmektedir.
2. UYAP kayıtlarına işlenmemiş veya hatalı işlenmiş personel bilgilerinin başvuru yapılmadan önce düzelttirilmesi ve başvurunun bu düzeltmelerden sonra yapılması gerekmektedir. Hatalı veya işlenmemiş bilgiler üzerinden yapılan başvurular geçersiz sayılacak, atama yapılmış olsa bile bu atama işlemi iptal edilecektir.
3. Başvuru formu başvuran tarafından imzalanmak suretiyle adalet komisyonlarına teslim edilmek zorundadır. Bu formlar adalet komisyonunca muhafaza edilecektir. Adalet komisyonu, kendisine form teslim eden personelin bilgilerini son başvuru tarihine kadar kontrol etmek ve tespit ettiği hataları veya eksiklikleri ivedi bir şekilde düzeltmekle yükümlüdür.
4. Ek-5’te yer alan "İsteğe Bağlı Nakil Başvuru Formu (3.c.-3.d.)" ilgili personel tarafından eksiksiz doldurulacak ve komisyon müdürü tarafından onaylanarak bir sureti muhafaza edilmek suretiyle değerlendirilmek üzere UYAP üzerinden Personel Genel Müdürlüğü'ne gönderilecektir.
5. Gerçeğe aykırı beyan, hatalı veya işlenmemiş personel bilgileri nedenleriyle yaşanacak hak kayıpları neticesinde gerçeğe aykırı beyanda bulunan personel, ilgili adalet komisyonu müdürü ve kalem personeli sorumlu tutulacaktır.
6. Nakil talebinde bulunacak personel UYAP üzerinden kendi kullanıcı adı ve şifresi ile girmek suretiyle talepte bulunacağından; şifresi olmayan personelin kurumlarında bulunan Bilgi İşlem Birimi aracılığı ile şifre talep formu doldurarak UYAP şifrelerini temin etmeleri gerekmektedir.

IV- GENEL ESASLAR;
1. İsteğe bağlı nakil talepleri; hizmet puanı, tercih sırası, halen görev yapılan ve atanmak istenilen mahaldeki personel durumu göz önünde bulundurularak değerlendirilecektir.
Talepte bulunan personelin hizmet puanı; memuriyete başladığı tarihten itibaren Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 22/A ve 22/C maddelerinde belirtilen beş bölgede, 10.05.2024 tarihine kadar geçirilen süreden askerlikte, açıkta ve aylıksız izinde geçirdiği süre ile hastalık raporlarının üç aydan fazlası düşülerek bulunan hizmet süresinin her yılı (sistemde 1 yıl 360 gün olarak tanımlandığından puanlama gün üzerinden hesaplanacaktır), Ek-2’deki Bölgelere İlişkin Puan Tablosundaki puanlar esas alınmak suretiyle sistem tarafından otomatik hesaplanacaktır.
2. Aynı mahali tercih eden personelden puanı yüksek olan personel görev yaptığı mahalin normu dikkate alındığında gidebilecek personel kotasını aşmamak kaydıyla tercihine yerleştirilecektir. Örnek olarak farklı iki mahalden aynı yeri tercih eden iki personelden puanı yüksek olan personelin bulunduğu mahalin normu dikkate alındığında, ilgili gidebilecek personel kotasını aşmışsa sıradaki farklı mahalde görev yapan personelin puanı daha düşük olsa bile tercihi dikkate alınacaktır. Nakil talebinde bulunanların puanları eşit ise sırasıyla tercihlerin sıralamasına ve doğum tarihine göre (yaşı büyük olan öncelikli) yerleştirme yapılacaktır.
3. Aynı mahalden farklı iki yeri tercih eden personelden görev yaptıkları mahalin normu dikkate alındığında; puanı yüksek olan personelin, gidebilecek personel kotasını aşmamasına rağmen tercih ettiği mahalin giriş kotasının dışında kalması sebebiyle atanamaması durumunda, farklı yeri tercih eden sıradaki personelin puanı daha düşük olsa bile tercih ettiği mahale yerleştirilmesi yapılacaktır.
4. Herhangi bir mahal için giden-gelen toplam personel sayısı; her bir ünvan için o mahalin personel durumuna göre belirlenecektir.
5. Yazı işleri ve idari işler müdürleri hariç diğer personelin komisyon içi nakil talebi kabul edilmeyecektir.
6. Bir mahalden başka bir mahale giden-gelen personel sayısı o mahalin normu da dikkate alınarak kota konulmak suretiyle sisteme tanımlanıp belirlenecektir. Bu şekilde belli bir ünvanda belirlenen kota sayısından fazla personelin ataması sistemsel olarak gerçekleşmeyecektir. Ancak karşılıklı tercihleri değerlendirmek suretiyle kota uygulamasına takılmadan sistem her iki mahalin normunu bozmadan atama işlemi yapabilecektir.
7. Yazı işleri müdürü, idari işler müdürü, zabıt katibi ve mübaşir ünvanlarında mahallerin muhtemel münhal durumu Ek-1'de gösterilmiştir.
Bununla birlikte çalışma kapsamında karşılıklı yer değiştirme talepleri değerlendirileceğinden muhtemel münhal durumu “0” olan mahaldeki personel başka bir yere naklen atama istemesi halinde hizmet puanına göre atanma imkanı bulunduğundan, onun yerine de o mahali isteyen personelin atanma imkanı bulunmaktadır. Bu sebeple muhtemel münhal durumu "0" olarak gösterilmiş mahaller de tercih edilebilecektir.
8. Seydikemer Adliyesinin personel ihtiyacının karşılanması amacıyla ihtiyaç duyulan personel sayısı Fethiye Adliyesine eklenerek Ek-1'de gösterilmiştir. Mahkemelerin ve Cumhuriyet savcılığının faaliyete geçirilmesi sonrasında ilgili personelin atama işlemleri ayrıca gerçekleştirilecektir.

V- DİĞER HUSUSLAR:
1. Başvuruda bulunanların tercih edebilecekleri yerler adli ve idari yargı adalet komisyonlarına bağlı merkez veya mülhakat adliyeleri olup, Bakanlık, Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Yüksek Seçim Kurulu gibi birimler tercih edilemeyecektir.
2. Yazı işleri ve idari işler müdürlerinin adli yargıdan idari yargıya, idari yargıdan adli yargıya yargı kolu değişikliği nakil talepleri kabul edilmeyecektir.
3. Haklarında görevden uzaklaştırma kararı olan personelin başvurusu kabul edilmeyecektir. Ancak askerde veya ücretsiz izinde olan personelin başvuruları kabul edilecektir.
4. Atama sonuçları 12.07.2024 tarihine kadar www.pgm.adalet.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup, nakil talebi uygun görülmeyen personel hakkında ayrıca tebligat gönderilmeyecektir.
Duyurulur.