Stajyer Kontrolör Alım İlanı

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
STAJYER KONTROLÖR ALIM İLANI


Bakanlığımız merkez teşkilâtında genel idare hizmetleri sınıfında yer alan 7, 8 ve 9 uncu derecelerde bulunan on beş (15) adet stajyer kontrolör kadrosuna Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri Kontrolörleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucuna göre açıktan atama yapılacaktır.

A) Sınava Katılma ve Başvuru Şartları
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak,
2- 01 Ocak 2021 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak, (01 Ocak 1986 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir.)
3- Hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilimler, idarî bilimler, iktisat, maliye ve işletme alanlarında meslek için gerekli kültürü veren en az dört yıllık öğretim yapan yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,
4- 2019 ve 2020 yılında A Grubu Kadrolar için gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP9 ve KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden en az yetmiş (70) ve üzeri puan almış olmak, (Bu iki puan türünden alınan en yüksek puan üzerinden sıralama yapılacaktır.)
5-Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak şartları aranmaktadır.

B) Başvuru Tarihi, Şekli ve İstenilen Belgeler             
Adaylar başvurularını 30/12/2020-08/01/2021 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar  pgm.adalet.gov.tr  internet adresi üzerinden e-Devlet sistemine üye girişi yaparak elektronik başvuru yoluyla gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Adayların istenilen belgeleri sisteme eksiksiz ve tek tek yüklemek suretiyle başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksik belgelerden adaylar sorumludur.
Adayların öğrenim bilgileri Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile alınacaktır. Öğrenim bilgisi alınamayan veya hatalı görünen adayların ilgili kutucuğu işaretleyip öğrenim belgelerini PDF ya da JPEG formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
Adayların 2019 ve 2020 KPSS puanları ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacaktır.
Adayların askerlik bilgileri e-Devlet üzerinden alınacaktır.
Adayların detaylı özgeçmişlerini, fotoğraflarını (JPG, JPEG formatında) ve “Her türlü iklim ve yolculuk şartlarına dayanıklı olunduğuna” ilişkin yazılı beyanlarını (Ek-1 Beyan örneği) sisteme yüklemeleri gerekecektir.
Ek-2 Güvenlik Soruşturması Formunun “UYARI” bölümünde belirtilen hususlara uygun olarak bilgisayar ortamında doldurulması, fotoğraf eklenerek çıktısının alınması ve ilgili bölümün imzalanması suretiyle taratılarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir. (EK-2 formu dışında başka formun kullanılmaması gerekmektedir.)
Hukuk fakültesi harici bölümlerden mezun olanların transkript belgelerini sisteme yüklemeleri gerekecektir.
Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Tamamlandı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

C) Sınava Katılmaya Hak Kazananların Duyurulması, Sınavın Şekli, Yeri ve Tarihi
1-375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 24 üncü maddesi hükümleri doğrultusunda başvuru şartlarını taşıyanlar arasından KPSSP9 ve KPSSP48 puan türlerine göre yapılacak sıralama sonucu ilk altmış (60) aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilecektir.
2- Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar Bakanlığımız internet sitesinde ilân edilecektir.
3-Sözlü sınav, Sınav Kurulu tarafından yapılacaktır.
4- Sözlü sınavda en az üç üyenin olumlu oyunu alanlar ve üyelerin 100 puan üzerinden
yaptığı değerlendirme sonucunda not ortalaması en az 70 puana ulaşanlar başarılı sayılırlar.
5- KPSSP9 veya KPSSP48 puanı ve sözlü notunun ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak sıralanmak suretiyle nihai başarı listesi hazırlanır. Bu sıralamaya göre başarılı olan ilk 15 aday atanmaya hak kazanır. Notlarda eşitlik olması hâlinde kazananlar Sınav Kurulunca kur’a ile belirlenir. Başarılı olduğu halde puan sırasına göre ilân edilen kadro sayısı kadar atananlardan arta kalanlar müktesep hak iddiasında bulunamazlar ancak yedekte kalırlar ve yeniden sınav açılıncaya kadar boşalacak kadroları ve sıralarını beklerler.
6- Sözlü sınavda, adayın genel kültürü, fizik ve moral yeteneği, anlama ve anlatım kabiliyeti ile tüm tavır ve hareketleri değerlendirmeye tâbi tutulur.
7- Sözlü Sınav 02/03/2021 tarihinde saat 9:30’da Harbiye Mahallesi, Tavuskuşu Sk. No:18 Dikmen/Ankara adresinde bulunan Ankara Hâkimevi’nde yapılacak olup, sözlü sınava girecek adayların kimlik belgeleri ile birlikte hazır bulunmaları gerekmektedir.

D) Sonuçların Duyurulması
Bu sınavın başvurudan işe alınmaya kadar tüm aşamalarında adaylara yapılacak bilgilendirme, sonuçların duyurulması ve çağrılar Bakanlığımızın internet sitesinde ilân yoluyla yapılacaktır.
Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.


EKLER
1) Beyan Örneği
2) Güvenlik Soruşturması Formu

E-Başvuru linki için Tıklayınız.