Merkez Teşkilat Sürekli İşçi (Temizlik Görevlisi) Sözlü Sınav Sonuç İlanı
18.06.2021

Adalet Bakanlığı merkez teşkilatı ile Ankara, Rize ve Yozgat Personel Eğitim Merkezlerine alınacak 155 sürekli işçi kadrosu için yapılan sözlü sınav sonucu aşağıda ilan edilmiştir.

İstenilen belgeler;
a)Mal bildirimi (Ek-1),
b)Bilgi formu (Ek-2),
c)2 adet biyometrik fotoğraf,

d)Diploma,
e)Sağlık beyanı (Ek-3)
f)Etik sözleşmesi (Ek-4)
g)Askerlik durum belgesi (Erkek adaylar için)
h)Güvenlik soruşturması formu (EK-5 formun “UYARI” bölümünde belirtilen hususlara uygun olarak, 2 adet hazırlanması, bilgisayar ile doldurulması, fotoğraf yapıştırılması, ilgili bölümün imzalanması ve EK-5 form dışında başka form kullanılmaması gerekmektedir.)
ı)Onaylı engel durumunu gösterir rapor (Engelli adaylar için)

İstenilen evrakın 05/07/2021 tarihine kadar Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilat Şube Müdürlüğü Bakanlıklar / ANKARA adresinde olacak şekilde elden veya posta ile gönderilmesi gerekmektedir. 
Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin yerleştirmeleri yapılmayacak ve adaylara ayrıca yazılı tebliğ edilmeyecektir.
 
Sınav sonuçlarına itirazda bulunacak adaylar bu itirazlarını; sonuçların Bakanlığımız www.adalet.gov.tr internet adresinde ilan edildiği tarihi izleyen 10 (On)  gün içinde elden veya posta yolu ile yapabileceklerdir. (T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacak olup, ayrıca posta veya kargo yolu ile yapılan başvurularda meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)
İtiraza ilişkin kararlar; ilgili sınav komisyonu tarafından itiraz sahiplerine posta ile bildirilecektir.
DUYURULUR.


 

 

SONUÇ SORGULAMA